خاموش كردن دور آرام موتور خودرو

مكانيك، آموزش جامع تعميرات خودرو ، مكانيك و و برق خودرو ، آموزش تعميرات خودرو،كتاب آموزش مكانيكي ، قطعات خودرو ، برق خودرو

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

خاموش كردن دور آرام موتور خودرو

۴,۸۲۸ بازديد

خاموش كردن دور آرام موتور خودرو

يك موتور خودرو در حالت دور آرام ، تنها با قطع اشتعال متوقف مي‌شود .

در موتورهايي با عملكرد بالا و بخصوص در نوع هوا خنك ، در حالت دور آرام ، ممكن است موتور كاملاً گرم باشد ، زيرا سرعت جريان هوا ا روي سطوح خنك شونده پايين است . وقتي اشتعال خاموش و موتور تا حد توقف كند شود ، گاه اوقات در يك يا دو سيلندر ، پيش اشتعال رخ مي دهد . به دليل rpm پايين ، اينرسي چرخ طيار يا ملخ ، بريا انتقال پيستون به نقطه مرگ بالا كافي نمي باشد ، و موتور به عقب پس مي زند و يا در جهت خلاف دوران مي كند . معكوس شدن جهت ممكن است موجب تنشهايي ناخواسته ، درقطعاتي مانند سيستم دنده سوپر شارژر شود و در نتيجه ، در صورت امكان بايد از آن اجتناب شود .

در هنگام متوقف ساختن يك موتور ازاين نوع ، دريچه گاز اندكي باز مي‌شود ، تا سرعت دورآرام بالارود . درصورت وجود اشتعال ، كنترل مخلوط به سمت وضعيت قطع دورآرام حركت مي كند . اين حركت بر روي يك شير عمل مي كند ، و كليه روزنه هاي سوخت را به طور كامل مي بندد . موتور ممكن است با استفاده از سوختي كه هنوز در مانيفولد ورودي موجود است چند بار آتش شود ، اما با كم شدن سرعت موتور تا حدي كه امكان پس زدن وجود داشته باشد ، مخلوط سوخت ـ هوا براي آتش شدن بسيار رقيق مي شود و لذا موتور به نرمي متوقف ، و سپس اشتعال قطع مي شود .

سيستم دور آرام : در شكل ۱ ، نشان داده شد كه براي نگهداشتن نسبت سوخت ـ هوا در بهترين اقتصاد سوخت ، بر طبق منحني بهينه شكل ۲ ( شكل ۲ را اينجا ببينيد ) ، سيستم اصلي اندازه گيري نه تنها مخلوط را دردبي هاي كم هوا غني نمي كند ، بلكه دردور آرام ابداً سوختي راتأمين نمي كند . پس براي جبران اين مشكل درسيستم اندازه گيري ، بايد سيتم اندازه گيري سرعت كم يا دور آرام درنظر گرفته شود .

قطع دور آرام موتور خودرو

شكل ۱ – تاثير لبه شيپوره بر روي نسبت سوخت به هوا ، در يك سيستم اندازه گيري اصلي

در يك سيستم رايج دورآرام ،مانند آنچه درشكل ۲ نشان داده شده است ، يك لوله سوخت كوچك از محفظه شناور ، به نقطه اي كه در مجاورت دريچه گاز مي باشد ، كشيده شده است . اين لوله غالباً داراي يك روزنه سوخت ثابت است . وقتي دريچه گاز بسته مي شود ، مكش مانيفولد افزايش مي يابد و سوخت اضافه اي كه از طريق روزنه اندازه گيري دور آرام دريافت شده است ، از مواضع باز b و c تخليه مي شود . زماني كه فشار مانيفولد زياد است ، از هواي خروجي نقطه a ، براي جلوگيري از سيفوناژ سوخت از محفظه شناور استفاده ميشود .

دور آرام كاربراتور

شكل ۲-سيستم رايج دور آرام يك كاربراتور

با كاهش جريان هوا ، جريان سوخت ناشي از سيستم دور آرام افزايش مي‌يابد و ممكن است كه يك مخلوط بيش از حد غني در حالت دريچه گاز تقريباً بسته از سيستم دور آرام به دست آيد . اندكي باز شدن موضع b ، موقعي كه لبه صفحه دريچه گاز از روي آن عبور كند ، سوخت را تخليه مي كند .وقتي اين امر رخ دهد ، فشار هوا در موضع باز b ، بسيار بيشتر از فشار هوا در موضع باز c مي شود . پس هوا وارد b مي شود و ميزان مكش روي سيستم دور آرام كاهش مي يابد . اين عمل موجب آن مي شود كه نسبت سوخت ـ هواي دور آرام ، از غني شدن بيش از حد دور نگهداشته شود . پيچ سوزني براي باز شدن c براي مخلوط دور آرام به صورت دستي تنظيم مي‌شود .

اغلب سيستمهاي دور آرام ، براي تجزيه و تحليل بسيار پيچيده اند ، و طرح نهايي نتيجه آزمايشهاي گوناگوني است كه صورت گرفته اند . مجموع سيستم دور آرام ، سيستم صرفه جو و سيستم اصلي اندازه گيري جريان سوخت ، بايد بتواند مراحل شكل ۲ ( شكل ۲ را اينجا ببينيد ) را تقريب كند .

پمپ شتاب :

لازم است كه در هنگام باز شدن ناگهاني دريچه گاز ، موقتاً يك مخلوط غني براي مانيفولد تأمين شود ، زيرا هواي تأمين شده اضافي سريعاً به موتور ميرسد، در حاليكه قسمتي از سوخت اضافي ، احتمالاً حتي چند ثانيه بعد از باز شدن دريچه گاز نيز ممكن است به موتور نرسد .

شكل ۳ ، يك نوع پمپ شتاب را نشان مي دهد . پمپ شامل يك پيستون است كه از طريق يك فنر ، به يك ميل پيستون متصل است . پيستون در داخل يك سيلندر عمل مي كند . سوخت از محفظه شناور وارد سيلندر ، كه داراي يك خروجي به سمت مانيفولد ورودي است ، مي شود . ميل پيستون به گونه اي متصل است كه با باز شدن دريچه گاز ، پيستون به داخل سيلندر حركت كند . وقتي دريچه گاز به آرامي حركت كند ، سوخت داخل سيلندر پمپ مي تواند از طريق مجراهاي كوچكي ، به داخل محفظه شناور برگشت داده شود . وقتي دريچه گاز به طور ناگهاني باز شود ، ميل پيستون به پايين مي رود ،و فنر را مي فشارد . سپس فنر ، پيستون را به پايين مي برد ، و سوخت داخل سيلندر پمپ . به داخل جريان هواي مانيفولد ، كه موقتاً رقيق شده است ، پاشيده مي‌شود .

پمپ شتاب

شكل ۳ – مكانيزم پمپ شتاب يك كاربراتور

ساسات: براي تأمين مخلوطهاي غني ، لازم است براي استارت زدن درحالتهاي سرد و گرم ، كاربراتور به يك شير پروانه اي به نام ساسات مجهز باشد . اين شير مابين ورودي كاربراتور ( نقطه ۱) و گلوگاه ونتوري (نقطه ۲) قرار مي گيرد . شكل ۴ يك ساسات را نشان مي دهد . با اندكي بستن ساسات ،نسبت به حالت عادي عبور هوا از ونتوري ، افت بيشتري مابين نقاط ۱٫۲ به وجود مي آيد . اين مكش قوي درگلوگاه ونتوري ، مقدار بسيار زيادي از سوخت را از داخل شيپوره بيرون مي كشد ، و به اندازه كافي از اجزاي سبك سوخت ، براي فرستادن به داخل سيلندر فراهم مي كند . لذا نسبت سوخت تبخير شده با هوا ، در داخل محدوده قابل اشتعال قرار مي‌گيرد . ساساتها گاهي اوقات به همراه مجراي كنارگذري كه توسط يك فنر كار ميكند ، ساخته مي شوند . درنتيجه پس ازاستارت زدن موتور ، افت فشار زياد و خفقان بيش از حد وجودندارد و ازاين رو به rpm بالاتري مي توان دست يافت . از آنجايي كه مقدار خفقان ، به دماي اجزاي موتور بستگي دارد . ساساتها اغلب توسط يك ترموستات كنترل مي شوند .

راه اندازي : مرحله خفقان ، مستلزم چند دور گشتن موتور است ، تا مانيفولد و سيلندرها ، از مخلوط غني پر شوند ، لذا اين روش براي موتورهاي داراي استارت الكتريكي ، مناسبترين روش است . در گذشته ، موتور هواپيماها با چرخاندن دستي ملخ و يا با استفاده از استارتهاي اينرسي ، كه درآنها انرژي چرخ طيار تنها براي گرداندن چند دور ازموتور كافي بود ، شروع به كار مي كردند . براي تأمين يك مخلوط غني ، براي راه اندازي موتور هواپيماها ، بدون چرخش اوليه ، از يك پمپ اوليه دستي استفاده مي شود . دراين پمپ ، سوخت مايع از طريق يك سيستم ويژه متشكل ازلوله هاي كوچك ، به دريچه هاي ورودي چند سيلندر پمپ مي شود .آموزش مكانيك خودرو با اين سيستم ، يك يا دو سيلندر ، با اولين گردش موتور ، براي اشتعال آماده مي شوند .

ساسات

شكل ۴-ساسات (شير خفقان) با كنارگذر فنري

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.